स्वच्छता सकारात्मक ऊर्जेमध्ये बाध वाढ करते.

स्वच्छता सकारात्मक ऊर्जेमध्ये वाढ करते.

सफाई व स्वच्छता या गोष्ठी फार महत्त्वाच्या आहेत. स्वच्छता व साफसफाईमुळे घर व ऑफिसमधील सौंदर्यात भर तर पडतेच; परंतु वास्तुशास्त्रानुसारहीया गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात.घर असो वा ऑफिस जर तेथे साफसफाई व […]