डोळ्यांची स्वच्छता आणि रक्षण

डोळे हे आपल्या शरीराचे अत्यंत मूल्यवान अवयव आहेत. त्यांच्यावाचून जीवन शुन्य व व्यर्थ आहे म्हणून डोळ्यांची स्वच्छता व रक्षणावर विशेष लक्ष दिले पाहिजे. रात्री झोपले असता डोळ्यातील मळ चिपडाच्या स्वरुपात […]